Služby zo Slovenska pre celý svet

Sme súčasťou najsilnejšej telekomunikačnej skupiny v Európe

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekom (DT), ktorá je poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti telekomunikácií. DT zamestnáva takmer 228 000 zamestnancov vo viac ako 50 krajinách sveta a so svojimi značkami T-Home, T-Mobile a T-Systems ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy.

My, Deutsche Telekom, sme viac ako len ďalšia spoločnosť, ktorá zabezpečuje vytváranie infraštruktúry. Za akýchkoľvek okolností sme dôveryhodným spoločníkom ako v súkromnom, tak aj v pracovnom živote ľudí.

Našou víziou je stať sa vedúcim európskym poskytovateľom telekomunikačných služieb vo svete.

Svetové služby zo Slovenska

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2009 s cieľom poskytovať služby v oblasti účtovníctva a nákupu pre koncernové spoločnosti skupiny Deutsche Telekom v rámci celého sveta.

Od roku 2013 sa aktívne podieľame na medzinárodnom projekte, ktorý sa zaoberá implementáciou jednotnej SAP platformy v rámci skupiny.

+

zamestnancov

servisovaných krajín sveta

spolupracujúcich národností

Chceš byť súčasťou tohoto príbehu?

Naše služby

Procure to Pay – oddelenie poskytuje operatívny nákup a účtovné služby pre vybraných zákazníkov. Celý obchodný proces zahŕňa spracovanie nákupných požiadaviek od objednávky, príjmu tovaru, fakturácie až po konečné spracovanie platby vrátane bankových operácií. Súčasťou oddelenia je Process Management, ktorý zodpovedá za analýzu procesov a identifikáciu možností optimalizácie.

Travel Expenses – oddelenie je zodpovedné za spracovanie cestovných výkazov a iných výdavkov koncernových zamestnancov Deutsche Telekom. Poskytujeme služby 10 spoločnostiam v 6 krajinách. Pracujeme so systémom Concur, Travel Manager v SAP HR systéme, v OneFinance systéme alebo lokálnych aplikáciách a zabezpečujeme úhradu cestovných a iných výdavkov. Zavádzame inovácie, ktorých zámerom je optimalizovať a štandardizovať procesy spracovania pre efektívne užívateľské prostredie.

Customer Finance zodpovedá za komplexný prevádzkový proces platby a riadenia výberu od zákazníkov a biznis zákazníkov, ako aj predajcov a veľkoobchodných partnerov. Zahŕňa to predovšetkým riadenie a zabezpečenie kvality riadenia pohľadávok, platobné transakcie a upomienky, ale aj účtovanie a fakturáciu. Servisná línia Customer Finance je partnerom pre zákazníkov a organizáciu služieb zákazníkom. To znamená zabezpečenie správneho a včasného spracovania platieb zákazníkov, čo sa vykonáva ako súčasť efektívneho procesu riadenia platieb vrátane vystavovania špeciálnych platobných transakcií. Customer Finance zabezpečuje vyvážené procesy výberu finančných prostriedkov: Správa pohľadávok a upomienkové činnosti musia umožňovať cash flow, ale aj retenciu zákazníkov. V tejto súvislosti zabezpečuje Customer Finance aj riadne spracovanie prípadov platobnej neschopnosti a vystupuje ako kontakt pre správcov platobnej neschopnosti a oddelenia predaja.

Asset Accounting – oddelenie sa zaoberá posudzovaním nákupov majetku z pohľadu IFRS štandardov, účtovaním majetkových transakcií (zaradenie, vyradenie, transfer majetku a iné), vykonávaním zmien na kartách majetku, závierkovými operáciami (periodické účtovanie, odpisy atď.), rekonciliáciou medzi hlavnou knihou a stavom majetku, ostatnými reportami. Členovia tímu participujú na projektoch, aktívne komunikujú so zákazníkom, reagujú na prichádzajúce požiadavky a otázky.

Record-to-Report – servisná línia Record-to-Report poskytuje komplexné reportingové služby  – od zberu dát až po výsledný reportingový produkt. Pokrýva všetky procesy týkajúce sa zberu a validácie dát, agregácie a konsolidácie informácií, návrhu a prípravy reportov, análýzy obsahu, komentovania a distribúcie hotových reportov interným zákazníkom Deutsche Telekom.
Record-to-Report pripravuje všetky interné a externé reporty spoločnosti Deutsche Telekom, čo zahŕňa nie len prípravu výročnej správy a reportov pre top-manažment, ale aj reporty na úrovni segmentov a funkčných línií.
Okrem tradičných reportingových produktov ponúka Record-to Report aj inováciu v prístupe k informáciam (napr. cez iPad cockpit). Navyše je táto servisná línia zodpovedná aj za informačný model, poskytujúci napríklad aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs).

Projekt One.ERP – One.ERP je strategický transformačný program spoločnosti Deutsche Telekom.
Vytvára agilné služby pre celú spoločnosť. One.ERP štandardizuje dátové modely, obchodné procesy a IT naprieč celou skupinou.
Po šiestich spusteniach so systémom pracuje už viac ako 150 000 používateľov. One.ERP je najväčší ERP projekt v Európe a jednou z najväčších ERP platforiem na svete.

System transformation management – podpora digitalizácie spoločnosti, hľadanie nových trendov a nápadov, ich vyhodnotenie a podpora v projektovom a procesnom riadení.

Enterprise data management – poskytovanie harmonizovaného dátového modelu pre obchodné procesy spoločnosti Deutsche Telekom a uchovávanie údajov prostredníctvom automatizovaných pracovných postupov.

 

Zažime to spolu

Vedenie Deutsche Telekom Services Europe Slovakia

Marek Rešovský

Managing director

Marek pôsobí v skupine Deutsche Telekom už 12 rokov. Počas tohoto obdobia prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami prevažne v oblasti financií a kontrolingu. Od roku 2012 pôsobil ako konateľ a Finančný riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia a taktiež bol a je aktívny aj v predstavenstvách obchodných komôr, ale aj iných profesných a záujmových orgnizáciách (AmCham, IT Valley, CFO club). V pozícii Generálneho riaditeľa a konateľa spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia pôsobí od júna 2017. Marek študoval na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach, ktorú úspešne absolvoval v roku 2002.

Pavel Jireček

HR director

Pavel pôsobí v oblasti HR už 20 rokov. Začal s obsadzovaním výkonných pozícií a v roku 2000 sa presunul na internú HR pozíciu do IT sektora v Českej republike. V roku 2007 nastúpil do skupiny Deutsche Telekom ako HR riaditeľ T-System Česká republika v Prahe. Neskôr bol povýšený na pozíciu viceprezidenta HR v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach. V júni 2017 prevzal pozíciu riaditeľa HR v novej lokalite spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe, v Brne. V súčasnosti pôsobí na rovnakej pozícii aj v DTSE Slovakia. Pavel vyštudoval VŠE Praha a Erasmus University v Rotterdame.