Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov zamestnancov, zákazníkov a iných osôb prepojených so Skupinou Deutsche Telekom AG (ďalej len ako „DTAG“), ktorej súčasťou je aj Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (ďalej len ako „DTSE SK“ alebo „Spoločnosť“), je najvyššou prioritou spoločností Skupiny DTAG.

Za týmto účelom boli Skupinou DTAG vypracované Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (na základe pracovného dokumentu 133, článok 29 pracovnej skupiny Európskej komisie), ktoré sú platné pre všetky spoločnosti skupiny.

V rámci týchto Záväzných vnútropodnikových pravidiel o ochrane osobných údajov vytvára Skupina DTAG štandardizovanú a vysokú úroveň ochrany údajov po celom svete, ktorá sa vzťahuje na spracovanie údajov v rámci jednej spoločnosti, celej skupiny  DTAG, na prenos údajov v rámci skupiny, ako aj na medzinárodnej úrovni.

V zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) je spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o., IČO: 44 921 101, sídlo: Legionárska 10, 811 07 Bratislava prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Za informačný systém je považovaný súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre dosiahnutie vytýčeného účelu.

Stratégia ochrany osobných údajov v DTSE SK je postavená na zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú vymedzené s prihliadnutím na konkrétne podmienky Spoločnosti a v súlade s požiadavkami Zákona. Zhmotnenie zásad spracúvania osobných údajov predstavuje okrem spomínaných Záväzných vnútropodnikových pravidiel ochrany osobných údajov platných pre celú skupinu DTAG aj Smernica o ochrane osobných údajov Spoločnosti, ktorá ako rámcový dokument upravuje základné kompetencie jednotlivých útvarov Spoločnosti.

Spoločnosť chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

V DTSE SK sa uskutočňuje prenos osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie. Spoločnosť v tejto súvislosti zabezpečuje, aby jej sprostredkovatelia na území iných členských štátov konali podľa jej pokynov a v súlade so Zákonom a preto prijala primerané záruky zachovania práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb prostredníctvom zmluvného ošetrenia vzťahov so sprostredkovateľmi a vykonávania kontroly konania sprostredkovateľov DTSE SK podľa jej pokynov.

Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (SK verzia)

Práva dotknutej osoby:
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (napríklad príjemca e-mailových správ).

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Podávanie písomných žiadostí dotknutých osôb:
Žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a spôsobu ich spracovania, môžete zasielať elektronicky na: FMB.FMB-security@t-systems.com

alebo poštou na adresu:
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
CSI oddelenie
Legionárska 10
811 07 Bratislava

Žiadosti prijaté elektronicky alebo poštou budú vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov.

Politika používania cookie:
Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.

Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou. DTSE SK cookies využíva najmä z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.