Deutsche Telekom Services Europe Slovakia Privacy Notice

General provisions

The protection of the personal data of employees, customers and other persons associated with the Deutsche Telekom AG (“DTAG”) Group, of which Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (“DTSE SK” or “Company”) is a part, is the highest priority of the DTAG Group.

For this purpose, the DTAG Group completed the Binding Corporate Rules Privacy, concerning personal data protection (based on Article 29, Data protection working party, of European Commission Working Document WP 133) applicable to all group companies.

Within these Binding Corporate Rules concerning personal data protection, the DTAG Group defines a standardized and high level of protection for data around the world covering data processing within a single company, the entire DTAG Group and the transmission of data within the group, including at the international level.

According to the Act 18/2018 on Personal Data Protection and on change and amendment of some acts as amended (hereinafter referred to as the “Act”) company Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o., IČO: 44 921 101, sídlo: Legionárska 10, 811 07 Bratislava, is the Controller of filing systems in which personal data of data subjects are processed. The filing system is considered as personal data file that is processed to achieve the intended purpose.

The personal data protection strategy at DTSE SK is based on the principles of personal data processing which are defined with consideration given to the Company’s specifications and in accordance with the requirements of the Act. The Binding Corporate Rules concerning personal data protection applicable to the entire DTAG Group and the corporate guidelines on personal data protection, which lay down the basic competencies of individual company units as a framework document, represent the materialization of the principles of personal data processing.

The company shall protect processed data to prevent damage, destruction, loss, modification, unauthorized access and disclosure, provisioning or publication and from any other unauthorized form of processing or handling.

DTSE SK transmits personal data within EU member states. In this regard, the company ensures that its agents on the territory of other member states shall act in accordance with its instructions and in compliance with the Act and the company has received adequate assurances to protect the rights and legally protected interests of affected parties by contract with these agents and to conduct audits of DTSE SK agents to ensure compliance with its instructions.

Binding Corporate Rules concerning personal data protection (ENG version) 

Data subject´s rights

Data subject shall mean any natural person, whose personal data are regarded to (for example recipient of e-mail messages).

The data subject shall be entitled to request upon a written application:

 1. a) confirmation whether his personal data are or are not being processed,
  b) information about the state of processing of his personal data in the filing system in a generally intelligible form and in the extent under Section 15 Paragraph 1 Points a) to e) Numbers 1 to 6 of the Act;
  c) exact information, in a generally intelligible form, about the source from which the Controller obtained his personal data for their processing,
  d) list of his personal data, in a generally intelligible form, which constitute the subject of the processing,
  e) rectification or erasure of his inaccurate, incomplete or not updated personal data, which constitute the subject of the processing,
  f) erasure of his personal data, if the purpose of their processing was fulfilled; if any official documents containing personal data constitute the subject of the processing, he may request their returning,
  g) erasure of his personal data which constitute the subject of processing if there was a violation in the Law,
  h) blocking of his personal data due to the cancelation of the consent for personal data processing before its expiration if Controller processes personal data based on the consent of the data subject.

The other rights of data subject are regulated by the Section 28 of the Act.

Submission of written requests by data subjects

Requests concerning personal data protection and the processing of such data may be sent electronically to: FMB.FMB-security@t-systems.com

or by mail to postal address:
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
CSI oddelenie
Legionárska 10
811 07 Bratislava

Requests received electronically or by mail will be resolved within 30 days from the receipt of a request at the latest by the party responsible for personal data protection.

Cookies policy

This website and its sub-sites use cookies.

A cookie is a short text (alphanumeric string) that is stored on the end user’s device on our website. Nowadays, a number of web site controllers use cookies, making it quite common. DTSE SK cookies are mainly used for operational reasons, such as targeting information via the internet.

If you disagree with this cookie policy as a user or visitor to our website, you can free the cookies associated with that page from your computer at any time. You can also disable storing cookies for these pages directly in your browser settings or access these pages in browser mode that does not allow you to store cookies. In this case, however, we cannot guarantee you, as an operator, a full level of availability for each site and service.

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Ochrana osobných údajov zamestnancov, zákazníkov a iných osôb prepojených so Skupinou Deutsche Telekom AG (ďalej len ako „DTAG“), ktorej súčasťou je aj Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (ďalej len ako „DTSE SK“ alebo „Spoločnosť“), je najvyššou prioritou spoločností Skupiny DTAG.

Za týmto účelom boli Skupinou DTAG vypracované Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (na základe pracovného dokumentu 133, článok 29 pracovnej skupiny Európskej komisie), ktoré sú platné pre všetky spoločnosti skupiny.

V rámci týchto Záväzných vnútropodnikových pravidiel o ochrane osobných údajov vytvára Skupina DTAG štandardizovanú a vysokú úroveň ochrany údajov po celom svete, ktorá sa vzťahuje na spracovanie údajov v rámci jednej spoločnosti, celej skupiny  DTAG, na prenos údajov v rámci skupiny, ako aj na medzinárodnej úrovni.

V zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) je spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o., IČO: 44 921 101, sídlo: Legionárska 10, 811 07 Bratislava prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Za informačný systém je považovaný súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre dosiahnutie vytýčeného účelu.

Stratégia ochrany osobných údajov v DTSE SK je postavená na zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú vymedzené s prihliadnutím na konkrétne podmienky Spoločnosti a v súlade s požiadavkami Zákona. Zhmotnenie zásad spracúvania osobných údajov predstavuje okrem spomínaných Záväzných vnútropodnikových pravidiel ochrany osobných údajov platných pre celú skupinu DTAG aj Smernica o ochrane osobných údajov Spoločnosti, ktorá ako rámcový dokument upravuje základné kompetencie jednotlivých útvarov Spoločnosti.

Spoločnosť chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

V DTSE SK sa uskutočňuje prenos osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie. Spoločnosť v tejto súvislosti zabezpečuje, aby jej sprostredkovatelia na území iných členských štátov konali podľa jej pokynov a v súlade so Zákonom a preto prijala primerané záruky zachovania práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb prostredníctvom zmluvného ošetrenia vzťahov so sprostredkovateľmi a vykonávania kontroly konania sprostredkovateľov DTSE SK podľa jej pokynov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (napríklad príjemca e-mailových správ).

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Podávanie písomných žiadostí dotknutých osôb

Žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a spôsobu ich spracovania, môžete zasielať elektronicky na: FMB.FMB-security@t-systems.com

alebo poštou na adresu:
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
CSI oddelenie
Legionárska 10
811 07 Bratislava

Žiadosti prijaté elektronicky alebo poštou budú vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov.

Politika používania cookie

Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou. DTSE SK cookies využíva najmä z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet.
Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings